Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

5,149 records were found.

Klimatförändringar kommer sannolikt att påverka svenska skogar på många sätt. Vissa arter gynnas, kanske med ökad tillväxt, andra missgynnas med ökad risk för skador m.m. Förändringar i klimatet kan också ändra växtförhållanden till förmån för andra arter än våra inhemska trädslag, så att de skulle kunna växa bättre eller åtminstone lika bra som de inhemska i vissa områden. Douglasgranen (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) skulle kunna vara ett sådant trädslag och med tanke på dess virkesegenskaper och avkastning vore detta av stort intresse. Douglasgranen har odlats i Sverige under de senaste hundra åren, men i mycket begränsad omfattning. Den kan växa bra i södra Sverige men under etableringsfasen kan den drabbas av skador såsom frost, frosttorka, viltbete och snytbaggeskador. I de flesta praktiska planteringar som tidigare gjorts...
Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om hur barns utemiljö skulle kunna bli bättre belyst i kommunernas fysiska planering. En utgångspunkt är synen på utemiljön som en viktig del i barns liv och FN:s konvention om barnets rättigheter. En annan utgångspunkt är att information i ett geografiskt informationssystem (GIS) används i kommunernas fysiska planering och att information om barns utemiljö skulle kunna ingå i ett sådant system. Avhandlingen bygger på resultat från forskningsprojektet "Barnkartor i GIS". Projektets målsättning var att utveckla en metod som kan användas av planerare i en kommun som vill ta del av barns och lärares erfarenheter och synpunkter på utemiljön i en stadsdel. En förutsättning var att metoden skulle bygga på en digital kartenkät riktad till barn i åldern 10-12 år. Den första forskningsfrågan handl...
I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletterande mätningar med likartad metodik inledas med syftet att få tillräckligt dataunderlag för mindre frekventa habitat. Med Naturamoment införlivade i NILS och RIS (samt Jordbruksverkets NILS-anknutna kompletterande inventering av ängs- och betesmarker) klaras uppföljningen på biogeografisk nivå av ett begränsat antal Naturahabitat. Genom kompletterande ...
Sveriges 345 000 privata skogsägare, som numera är de en ytterst heterogen grupp  företagare, är är ansvariga för ungefär hälften av landets skogsareal och virkesproduktion.  Under de senaste årtiondena har också en rad studier genomförts i syfte att beskriva  skogsägarkåren med avseende på olika aspekter, liksom att gruppera och karaktärisera  dessa (för aktuell litteraturgenomgång se Ingemarsson 2004). En aspekt som dock  undersökts sparsamt är det självverksamma skogsarbetet, dess omfattning, inriktning och  förändring över tid. Detta trots att praktiskt skogsarbete (självverksamhet) för många  skogsägare är en viktig del av skogsägaridentiteten och i själva verket en av  familjeskogsbrukets främsta produktionsfaktorer (Larsson 1994). Det är också en tillgång för  familjeskogsbruket och för svenskt skogsbruk som he...
Hälften av Sveriges skogsmarksareal ägs av drygt 350 000 privatpersoner, så kallade privata skogsägare. Minst två tredjedelar av de privata skogsägarna utför själva praktiskt arbete på den egna skogsfastigheten. Denna självverksamhet står årligen för 14 miljoner arbetstimmar, vilket motsvarar drygt hälften av den totala arbetstiden inom svenskt skogsbruk. Tillgängliga uppgifter antyder att självverksamma i skogen har en högre förekomst av arbetsolyckor jämfört med andra förvärvsarbetande. Med undantag för dödsfall sker dock ingen systematisk insamlingen av uppgifter om arbetsolyckor relaterade till självverksamt skogsarbete och kunskapen om denna sorts olyckor är därför låg. Mot denna bakgrund har syftet med föreliggande studie varit att öka kunskapen om inträffade skadehändelser vid självverksamt skogsarbete genom at...
Under de senaste åren har utbrott av magsjukor relaterade till frukt och grönsaker ökat globalt. Kontaminering kan ske i hela det komplexa produktionsnätverket. Då många frukter och grönsaker konsumeras direkt, d.v.s. råa utan uppvärmningssteg och kontaminering som skett i ett tidigare led i produktionskedjan inte tvunget kan åtgärdas i ett senare skede, är förebyggande åtgärder under primärproduktionen väsentliga. Föreliggande litteratursammanställning är ett led i att säkra hygien under primärproduktion av frukt och grönsaker och har delfinansierats av Jordbruksverket inom ramen för stöd till insatser på livsmedelsområdet (Diarienummer 19-666/12). Avsikten med denna skrift är • att beskriva sambandet mellan odlingsresurser samt –åtgärder och mikrobiologiska faror under primärproduktion utifrån vetenskaplig litteratur • att iden...
Land degradation is threatening biological resources and agricultural productivity, the mainstay of the economy in Ethiopia. Ensuring sustainable food and biomass supply while maintaining ecological integrity in Ethiopia requires two imperative efforts: (i) the sustainable use of productive land resources, and (ii) effective regeneration of degraded ecosystems. This thesis aims to (i) identify trends in soil quality and native flora degradation due to deforestation and subsequent cultivation using a chronosequence of farm fields converted from a tropical dry Afromontane forest; and (ii) investigate the possibilities for restoration of soil quality and native flora on degraded sites with the help of reforestation. The studies were conducted near and in the Munessa-Shashamane forest, which is located on the eastern escarpment of the Cent...
The thesis approaches the concept of urban biodiversity from different angles in an attempt to explain its significance. In a study from the constructed Toftanäs wetland park, methods of affecting local biodi-versity are demonstrated as integrated with other functions, such as water quality and stormwater detention. Vegetation analyses are provided to show the rapid and sometimes unexpected change in species composition. Both spontaneous and introduced species were followed in a five-year project. Theoretical aspects of urban biodiversity are studied in-depth and the different views on biodiversity in general and urban biodiversity in particular are scrutinised. It is concluded that a holistic view on urban biodiversity probably reflects the true conditions best. In a method study, a few different kinds of biodiversity mapping were tes...
The potato cyst nematodes (PCN), Globodera rostochiensis and G. pallida, major parasites of potatoes, were found for the first time in Sweden in 1922 and 1965, respectively. The objective of the thesis was to expand the knowledge of Swedish PCN populations by studying morphological/morphometric diversity, population genetics, virulence and biology in order to improve the control basis. The most commonly used differential morphological/morphometric characters of the two PCN were examined to estimate the degree of inter- and intraspecific variation. PCR analysis was performed on each specimen to ascertain the species to which it belonged. An absolute separation of the species could not be achieved on the basis of individual characters, but the probability of making the right identification was substantially improved by combining two or m...
Even though the capacity of plants to absorb organic N compounds has been known since the 1940.s it was not until recently that these N sources were recognized as a potentially important source of N for plants. Thus, the classical paradigm that plants only use inorganic N compounds and are forced to play a passive role acquiring N in excess of microbial demand is today questioned. However, despite the accumulating amounts of studies suggesting that plants have the capacity to absorb organic N at comparable rates to inorganic N the quantitative importance of organic-N, as opposed to inorganic N, is still not understood. In this thesis the focus has been to investigate the abundancy, uptake and growth of amino acids in two economically important conifer species Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.)...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en