Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

2,836 records were found.

This article reviews the different types of fiscal rules and their properties with respect to various objectives assigned to fiscal policy. Then, it provides a descriptive analysis of the fiscal rules in force in the EU Member States. The characteristics of fiscal rules vary depending on the sub-sector to which they apply. Fiscal rules applying to higher levels government are usually incorporated into multi-annual budgetary framework whereas most rules applied to regional and local governments rely preponderantly on annual schemes. Most of the fiscal rules applied to regional or local levels governments are enshrined in constitution or law, while rules applying to the whole of the general government sector are more frequently based on coalition agreements or political commitments. Simil...
Miasto osobiste oznacza część szerszego terytorium miejskiego, wydzieloną dzięki zakorzenieniu i symbolicznemu zawłaszczeniu, dającymi prawo do uznawania tej części za osobisty dystans przestrzenny. Prawie każda jednostka lub grupa dąży do posiadania własnego, specyficznego wycinka przestrzeni odzwierciedlającego jej wartości, preferencje i aspiracje. Każda taka przestrzeń jest także składnikiem szerszego, nieprzestrzennego systemu wartości. Wewnątrz zbiorowości społecznych, w tym zbiorowości miejskich, funkcjonują mniejsze układy, w wielu cechach i funkcjach zbieżne ze społecznościami lokalnymi. Miasto osobiste jest intymne, utkane z gęstej sieci osobistych kontaktów, interakcji, powiązań, zależności, afirmacji i animozji, jakie naturalną koleją rzeczy rozgrywają się głównie między „swoimi”. ...
The concept of public-private partnership (PPP) is considered. The main essence of PPP is a cooperation between a public and a private sector in order to accomplishing public tasks. PPP has come into existence as a result of the need of changes in the previous, imperfect, traditional management model in the public sector. It is one of New Public Management elements. Applying of PPP by the public sector units is a sign of approval of transferring the methods used in private sector which acts in competition conditions to a public sector management. Introducing the competition leads to increasing the quality of provided services, reducing their prices and better using of economic resources. In Poland until 2005 only few projects based on PPP have been fulfilled what resulted from legal restrictions. Only...
Reguła kNN (k Nearest Neighbours) została zaproponowana w pracy (Fix E., Hodges J. L. [1951]) i jest jednym z najlepszych klasyfikatorów dla danych w ujęciu klasycznym. W najprost- szym ujęciu metoda k-najbliższych sąsiadów polega na tym, że klasyfikowany obiekt jest zaliczany do klasy najliczniej reprezentowanej wśród jego k „najbliższych sąsiadów”. Jeżeli w tej samej odległości, co k-ty „sąsiad” znajdą się jeszcze inne elementy, to wszyscy ci „sąsiedzi” biorą udział w głosowaniu. W artykule zaprezentowano adaptację metody KNN dla danych symbolicznych, którą za- proponował zespół pod kierownictwem D. Malerby (por. Malerba i in. [2004]). Badania przepro- wadzono na danych symbolicznych w różnych modelach (generowanych za pomocą procedury cluster. Gen z pakietu clusterSim dla programu R). Modele te ...
W artykule badana jest efektywność algorytmu do wyboru zmiennych w analizie skupień zaproponowanego przez Autora na zbiorach danych ze świata realnego. Ocena tego algorytmu na syntetycznych zbiorach danych w postaci mieszanin rozkładów normalnych była przedmiotem innego badania – algorytm spisał się dobrze. Ideą algorytmu jest wybieranie jako istotnych tych zmiennych, których wariancja nie zmniejsza się tak bardzo jak wariancja zmiennych maskujących po zastosowaniu jednego kroku procedury średniego przesunięcia do wszystkich obserwacji zbioru danych.
Podejście wielomodelowe dotychczas z dużym powodzeniem stosowane było w klasyfika- cji i regresji w celu podniesienia dokładności predykcji. W ostatnich latach analogiczne propozy- cje pojawiły się także w taksonomii, a liczne badania wykazały, że agregacja różniących się między sobą wyników wielokrotnego grupowania, pozwala na poprawę dokładności klasyfikacji. W badaniu uwaga została skupiona na pozyskaniu dodatkowej informacji dostarczanej przez zbiór wyników wielokrotnie dokonanej klasyfikacji w celu konstrukcji tzw. macierzy współwystąpień. Biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pary obiektów w tej samej klasie jako wskazówkę istnienia związku między nimi, pierwotny zbiór obserwacji przekształcany jest w n × n – wymiarową macierz, która opisuje podobieństwo między obi...
W metodzie wektorów nośnych (SVM) funkcja dyskryminująca wyznaczana jest poprzez transformację danych w przestrzeń o znacznie większym wymiarze, gdzie poszukuje się optymal- nej hiperpłaszczyzny rozdzielającej klasy parami. Na skutek tej transformacji działanie metody SVM przypomina działanie „czarnej skrzynki”, co oznacza, iż bardzo trudno interpretować wyniki tak otrzymanej klasyfikacji. Po zbudowaniu modelu często ważnym problemem jest znalezienie stosownego opisu klas oraz rozpoznanie, które zmienne objaśniające miały największy wpływ na kształt poszczególnych klas (zidentyfikowanie zmiennych charakterystycznych). Głównym celem przeprowadzonej analizy jest przedstawienie procedury wykorzystującej techniki próbkowania, selekcję oraz miarę zgodności klasyfikacji, do oceny wpływu poszczegól- nych zmiennych diagnosty...
Modele mieszanek, których składowe charakteryzowane są przez rozkłady prawdo- podobieństw (tzw. rozkłady składowe mieszanki) już od dawna znajdują swoje zastosowanie w taksonomii. Wedel i Kamakura (1995) przedstawili pojęcie modelu mieszanek w szerszym ujęciu – rozkłady składowe określone są za pomocą funkcji regresji lub uogólnionych modeli liniowych (GLM). Modele te znajdują zastosowanie przede wszystkim w badaniach marketingo- wych. W artykule przedstawiono charakterystykę modeli mieszanek, sposobów estymacji jej parametrów, wyboru stosownej liczby składników mieszanki, a także przykład wykorzystania modeli mieszanek do klasyfikacji krajów Unii Europejskiej.
Absencja respondentów w ankietowych badaniach rynku pracy może mieć wpływ na ob- ciążoność estymacji rozkładu czasu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Brak kontaktu z ankietowanym może być skutkiem jego zatrudnienia przed przeprowadzeniem badania i jest to tzw. przyczynowy efekt absencji. W nawiązaniu do wyników przedstawionych przez van den Berga i innych (2006) proponowana jest prosta metoda umożliwiająca identyfikację efektu przy- czynowego absencji respondentów.
W pracy podano nową metodę konstrukcji optymalnych chemicznych układów wagowych wykorzystujące relacje pomiędzy macierzami incydencji częściowo zrównoważonych układów o blokach niekompletnych z podzielnymi grupami o takich samych schematach partnerstwa a macierzą chemicznego układu wagowego.
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en