Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

33,840 records were found.

There has not been a free and easy-to-use utility to handle both authoring and presentation of large graphs online, especially with mathematical content. On one hand, concept map editors are ideal for authoring graphs, but publishing capabilities may be limited. On the other hand, numerous browsing and layout tools exist for publishing content generated elsewhere. We present a transformation tool Xcm2kg that tries to solve the problem by integrating authoring with IHMC CmapTools to publishing based on TouchGraph. GXL is used as an intermediate format to facilitate interoperability with other graph-based applications. The tool is demonstrated with concept maps drawn on an undergraduate mathematics course.
Tarkoituksena tässä tutkimuksessa oli kuvata syväjohtajuuden ulottuvuuksien toteutumista toimintaterapia-alan johtajilla Suomessa. Työntekijät arvioivat lähijohtajiensa johtajuuskäyttäytymistä. Toimintaterapia-alan organisaatioihin kuuluvat tässä tutkimuksessa koulutusalan, yksityisen ja julkisen sektorin lisäksi kolmannen sektorin. Johtajuuskäyttäytymisen elementit pitävät sisällään luottamuksen rakentamisen, inspiroivan tavan motivoida, älyllisen stimuloinnin, ihmisen yksilöllinen kohtaamisen, tavoitteellisen johtamisen, kontrolloivan johtamisen ja passiivisen johtamisen. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat suomalaisten toimintaterapiaorganisaatioiden työntekijät, joilla on lähiesimies. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti TOINET-ammatillisen nettiverkoston avulla käyttämällä Nissisen (2001) kehittämää työyhteisöprofiili kysymyssar...
Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvitettiin Jämsän seudun potentiaalisten liikennebiokaasun suurkäyttäjien arvoja hankintapäätöksenteon takana. Biokaasuun sekä arvoihin liittyvää teoriaa esitellään kattavasti tämän tutkimuksen näkökulma huomioiden. Tutkimukseen valittiin harkinnanvaraisesti 8 organisaatiota eri toimialoilta ajosuoritteen rajoittuneisuuteen sekä ajoneuvokannan laajuuteen perustuen. Tutkimusaineisto hankittiin teemahaastatteluin, joiden pohjalta aineistosta löydettiin arvoja ilmentäviä ilmauksia. Nämä tunnistetut arvot nimettiin ja jaettiin arvoluokkiin. Näiden perusteella löydettiin tutkimuskysymyksiin vastauksia. Vaikuttavimmat arvot potentiaalisten suurkäyttäjien keskuudessa liikennebiokaasuun liittyen olivat taloudellisuus, nykyaikaisuus, olosuhteiden luotettavuus sekä toimivuus, ja näiden kohdalla mielipiteet...
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yläkoulun terveystiedon opettajien ja kouluterveyden-hoitajien välistä yhteistyötä kouluyhteisössä. Tavoitteena oli selvittää millaista terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan välinen yhteistyö on ja millaista sen toivottaisiin olevan sekä selvittää yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja tutkimuskohdetta lähestyttiin sosiaalisen konstruktio-nismin näkökulmasta. Tutkimushenkilöinä toimi viisi keskisuomalaista yläkoulun kouluter-veydenhoitajaa sekä viisi terveystiedon opettajaa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin tee-mahaastatteluja, jotka toteutettiin yksilöllisesti kunkin haastateltavan työpaikalla. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan yhteistyötä kuvaavat terveystiedon op...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en