Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

27 records were found.

Föreliggande examensarbete är en undersökning av mötet mellan pedagoger och elever. Vi har specifikt fokuserat på betydelsen av genusmedvetenhet i matematikundervisning för elevers intresse och motivation för ämnet. Studien har som bakgrund att en jämställd undervisning ses som något självklart av alla lärare och elever. Tidigare studier visar dock att det finns skillnader i resultat och attityder i ämnet matematik mellan pojkar och flickor. Flickor har generellt mer intresse för ämnet matematik i de tidiga åldrarna än vad pojkarna har. Syftet med vår studie är att undersöka lärares genusmedvetenhet och dess påverkan på eleverna i matematikundervisningen. Vidare vill vi undersöka vilken inverkan lärare och de pedagogiska mötena har för elevers intresse och motivation för matematik, samt hur matematikintresset är relaterat till kön och...
Recently the interest in working actively with innovation has become more pronounced amongst businesses, which highlights the increasing need for organizations to be more innovative to survive on mature markets. Existing models for innovation assume that ideas can be gathered from within the company or external sources while entirely overlooking the need to work actively with creating a wide basis of ideas within the organization, and how this could be achieved. Two examples of ways to stimulate the creation of ideas within a company are developing a creative environment and using ideation methods. This project illustrates how creative thinking and ideation methods can be introduced into the early stages of an organization’s innovation process and explores how a series of workshops can enable the organization to generate a wide pool of...
The purpose of this thesis is to comprehensively study love and sexuality on the internet, for example user demographics, usage patterns, and descriptions of the arenas that constitute the sexual landscape on the internet. Instead of using more traditional ways of data collection, quantitative and qualitative data were collected through the internet. A review of prior research in the field shows that the studies conducted are fragmented, specialized, and clustered around specific topics. In addition, prior studies are predominantly empirical with little connection to social theory. In this thesis, empirical findings are related to both prior research and theory. The theoretical starting points are Bauman and his concept of liquid modernity, Goffman and his dramaturgical perspective, and Gagnon and Simon’s theory of sexual scripts. This...
The purpose of this document is to complete the written part of our bachelor thesis in Software Engineering and Management. At the first part of this document a background of the project will be described. It will follow by the method section which will describe the method used for research and gathering data. At the end the Concept design of the work will be present.
Under examenskursen har jag studerat bilder som används istället för text. Många oväntade upptäckter och insikter dök upp längs vägen, vilket ibland medförde att jag ändrade fokus. Projektets process kom därför att bli ganska krokig. Från början var jag inne på att skapa språk som bygger på bilder. Tanken var att möjliggöra internationell kommunikation och kommunikation med personer med talhandikapp. Jag tänkte ”översätta” en text till bilder, som en skiss på ett sådant språk. Ganska snart upptäckte jag att den typen av språk redan existerar, i många olika tappningar. Jag gjorde därför ”översättningen” i form av enskilda symboler, istället för utkast till språksystem. Huvudsyftet var emellertid detsamma genom hela projektet; att studera vad, och hur pass exakt man kan uttrycka sig med bilder. Jag har samarbetat mycket med Ellika Henrik...
The catchphrase this project has been; the boundaries between ornamentation and improvisation are fluid. My aim was to focus on my work process, giving me the space and time so develop my design further regarding shape, color and combination of different styles in patterns. This is an explorative project where patterns were created without a predetermined product of which the patterns would be applied. In a later stage the character of the pattern determined which product that would be most suitable for application. It resulted in a collection of patterns for wallpaper and clothing. The motives are foxes, geometrical shapes and squares from a notebook. These motives form an ornamental expression in the patterns with the purpose of embellishment and therefore increase the emotional value of the product.
Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2011
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en