Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

27 records were found.

Denna version har framställts i ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek och Statistiska centralbyrån. Genom s.k. OCR-inläsning av den inscannade bilden är text och numeriska uppgifter sökbara men uppgifternas korrekthet till exempel vid kopiering ur dokumentet kan inte garanteras.
Projektet är dels ett examensarbete dels ett uppdrag för det svenska snöskoterföretaget Snowolverine AB. Uppdragsgivaren har konstruerat ett rörramschassi med reducerad vikt jämfört med konkurrerande produkter, samt tagit fram en digital modell som visats för investerare i och i press. En ny svensk snöskoter välkomnas av marknaden men den digitala modellens formgivning har fått negativ respons. För att den första produkt som företaget lanserar skall bli konkurrenskraftig måste de konsultera designkompetens. Uppdraget har varit att ta fram ett koncept för en sportsnöskoter, som svarar mot marknadens önskemål och profilerar det nystartade företaget. De undersökningar som genomförts innefattar: Marknadsanalys med fokus på konkurrenter, en webbaserad kvantitativ brukarundersökning, testkörningar och utvärdering av konkurrerande fabrikat. I...
Examensarbete för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 18 p, 2007
Sprutbetong är en vanlig metod för förstärkning av till exempel tunnelbyggen. Fram till nu har ingen insats gjorts för att skapa en virtuell miljö för att utbilda personal för denna typ av arbete. Den här uppsatsen presenterar arbetet som gjorts för att skapa en prototyp för en virtuell träningsmiljö. Prototypen innefattar en miljö i vilken användaren kan styra en sprutbetongrobot för att applicera betong på ytor. Den innefattar även diverse verktyg för att evaluera resultatet. Eftersom denna versionen av simulatorn inte kan ses som komplett, diskuteras även fortsatt utveckling.
I min hypotes påstår jag att det finns kunskap i vårt omedvetna, som det går att komma åt. Den går på tvärs mot hur vi ser på kunskap i vårt västerländska samhälle. Kunskap syftar oftast på inlärda förmågor, som vetenskapligt går att bekräfta och belägga. Det finns säkert de som godtar att det finns kunskap i vårt omedvetna, men går den att komma åt? Att vägen dit går genom drömarbete kan vara provocerande i vår rationella värld. Jag vill undersöka om det är förnuftigt att arbeta med drömmar för att utveckla sin kreativitet. Genom att introducera metoden ”Drömarbete för skådespelare” vill jag ge skådespelare och andra som arbetar med skapande processer ett redskap för att bättre lita till sin intuition och visa på drömmars kraft. Ytterst syftar projektet till att frilägga fantasins källa. Den fantasi det här handlar om, är den som finn...
Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagogerna i skolans tidigare åldrar erfar lek och lärande samt undersöka hur de använder sig av leken i sin dagliga undervisning. Frågeställningar: Hur erfar pedagoger lek? Hur erfar pedagoger lärande? Hur ger pedagogerna uttryck för att de använder leken i sin dagliga undervisning? Metod: I min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ enkätundersökning med strukturerade och ostrukturerade frågor. I analysen har jag gjort en fenomenografisk analys av pedagogernas svar. Jag har använt mig av litteratur som tar upp ämnet lek och dess betydelse för lärande och utveckling. Resultat: Vad jag kan se, är att pedagogerna är eniga om vad leken har för betydelse för barns lärande och utveckling. Även om det skiljer sig hur de erfar vad leken är för något. De variationer i hur de erf...
Självständigt arbete, 15 högskolepoäng Översättarutbildning 2, ÖU2200, Masterutbildning VT 2011 Handledare: Ingmar Söhrman Examinator: Iah Hansén
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en