Type

Database

Creator

Thumbnail

Search results

27,743 records were found.

Oppgaven omhandler samfunnsstraff og betinget fengsel på vilkår av narkotikaprogram med domstolskontroll som straff for narkotikakriminalitet. Dette vil være aktuelt for folk som har betydelige rusproblemer og presumptivt trenger den sjansen en reaksjon i frihet kan være. Forskjeller og likheter i vilkår ved idømmelse av straffen og vilkårsbrudd ved gjennomføringen. Vurdering av hvorvidt samfunnsstraff og betinget fengsel på vilkår av narkotikaprogram med domstolskontroll har visse likhetstrekk og påvirker hverandre i praksis.
BAKGRUNN Tilstrekkelig tilgang på blod er et problem i Afrika sør for Sahara, men det er begrenset kunnskap om faktorer som påvirker bloddonasjon. Målet med denne studien var å undersøke lokalbefolkningens holdninger til blodgivning i Nord-Kamerun. STUDIE DESIGN OG METODER 49 semi-strukturerte dybdeintervju ble gjennomført blant samtykkende, tilfeldig utvalgte medlemmer av lokalsamfunnet, på 18 år eller eldre, på et distriktsykehus i Nord-Kamerun i løpet av oktober og november 2011. To opplærte intervjuere og en oversetter som var sykepleier, gjennomførte intervjuene på det språket som intervjuobjekte foretrakk. RESULTATER Av de 49 intervjuobjektene som fullførte intervjuet, hadde 98% (48/49) hørt om blodoverføringer, imidlertid sa 60% (29/48) at de ikke tidligere hadde blitt bedt om å donere. 94 prosent (44/47) sa de ville donere ders...
Denne oversikten er et bibliografisk hjelpemiddel til å finne frem til eldre norske rettskilder, fra middelalderen og frem til ca 1900. Hovedordningen i dokumentet er kronologisk, med ulike typer rettskilder innenfor de enkelte perioder—middelalderens rett, den dansk-norske rett og 1800-tallets rett. Dokumenter vedrørende grunnlovsarbeidet i 1814 utgjør en egen del sammen med en oversikt over utgaver av Kongeriget Norges Grundlov fra 1814 frem til 1905. Utviklingen av rettsvesenet og henvisninger til kilder for rettspraksis er samlet i et eget kapittel, det samme gjelder andre kilder med relevans for retten samt oversikt over arkiver.
Formålet med denne masteroppgaven er å prøve ut en strukturert analysesamtale om bildebøker på 7. trinn i tre ulike klasser for å se om metoden kan styrke elevenes leseferdighet og gi nye leseopplevelser. Materialet mitt består av teori om bildebøker, hva som karakteriserer lesing på mellomtrinnet og forholdet mellom bildebøker og leseren. Lesing av bildebøker på 7. trinn begrunnes med bakgrunn i Veiledende plan for lesing utgitt av Utdanningsetaten i Oslo høsten 2012. Deretter følger beskrivelsen av en litterær analyse som består av en klassesamtale og en elevlogg. Elevene (N=60) skrev individuelle elevlogger i etterkant av samtalen der de gjorde oppgaver knyttet til målene for samtalen. Kontaktlærer og observatører skrev notater i hver av de tre undervisningsøktene, og de har formidlet sine erfaringer og kommentarer ved å svare på ...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en