Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

121,092 records were found.

De rechten van aandeelhouders en de uitoefening van deze rechten staan reeds geruime tijd sterk in de belangstelling van wetgever, wetenschap en praktijk. Deze drie partijen beogen om binnen de vennootschap een beter systeem van checks and balances te bewerkstelligen. In het bijzonder de rol die aandeelhouders in dit systeem spelen, is onderwerp van discussie. Grensoverschrijdend stemmen, ratione- le apathie, asymmetrische kennisverdeling en het feit dat alle AVA’s in april en mei worden gehouden, zijn stuk voor stuk drempels voor een hogere kapitaalopkomst.2 Dit kan worden bewerkstelligd door aandeelhouders meer rechten te geven én door aandeelhouders te verleiden meer van hun rechten gebruik te maken door bestaande drempels weg te nemen. Deze drempels bestaan voornamelijk uit rationele apathie en asymmetrische informatie...
A Virtual General Meeting (“VGM”) of Shareholders allows shareholders to communicate quickly, efficiently and cost-effectively with each other and the Board. Shareholders receive a code that enables them to log on to a heavily secured VGM platform where they can observe the agenda, reports, proposals and other discussion papers. Furthermore, a VGM- platform can retain a bulletin board, which allows shareholders to set up a constructive dialogue with each other and the Board and hereby increase their information supply. Although most jurisdictions require a physical shareholders’ meeting, since 2000 Delaware (USA) allows corporations to hold their meeting solely online. Even though several corporations have held their shareholders meetings solely online, they have not been a resounding success. The author attributes the limited s...
In this contribution we shall briefly dwell on the changed nature of private international law. Which consequences are associated therewith? Is the position of the Hague Conference on Private International Law – which has been in existence for more than 100 years – thereby threatened now that legislation in the field of private international law can be implemented not only by way of treaties between the Member States, but also by the European Commission by means of directives and regulations? How will the Member States of the European Union form their positions in the negotiations concerning a particular convention at the Hague Conference on Private International Law?
Een motie in 2005 waarin het kabinet verzocht werd het openbaar gebruik van de boerka te verbieden heeft een levendige discussie over gezichtsbedekking in het openbaar doen oplaaien. Sindsdien hebben deskundigen hun visie in juridische en maatschappelijke zin gegeven, zijn er twee wetsvoorstellen ingediend, waarvan het ene een discriminatoir en het ander een neutraal verbod voorstelt, en heeft de Raad van State advies gegeven over het eerstgenoemde voorstel. In deze bijdrage zal de auteur beide wetsvoorstellen in onderlinge samenhang en in samenhang met het deskundigenrapport en het advies bespreken. Zij komt tot de conclusie dat de noodzaak en doelmatigheid van beide wetsvoorstellen niet voldoende is aangetoond waardoor het vooralsnog voorbarig is een van beide wetsvoorstellen aan te nemen.
Het kabinet wil tot vereenvoudiging en vermindering van de regelgeving komen. De bewindslieden van VROM zijn aan deze wens tegemoetgekomen door het project herijking van de VROM-regelgeving. Op 23 december 2003 is een brief aan de Tweede Kamer gezonden over het meerjarenprogramma van de herijking1. Hierin wordt een groot aantal deelprojecten aangekondigd. Met de uitvoering van de herijking is reeds een gezwinde start gemaakt. In september 2004 wordt een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin de stand van zaken van het meerjarenprogramma wordt weergegeven. Eén van de deelprojecten met hoge prioriteit in het meerjarenprogramma is “Awb-conformiteit”. Het doel van dit project is het inventariseren van de verschillen tussen de procedures binnen de VROM-regelgeving en afwijkingen van de meest gangbare procedure van de Algemene ...
Bijna vijf jaar na het verschijnen van het Voorontwerp Vierde tranche Awb is in de zomer van 2004 eindelijk het langverwachte wetsvoorstel dienaangaande bij de Tweede Kamer ingediend.
Wie Van Dam’s Nederlandse boek Aansprakelijkheidsrecht uit 2000 kent, zal de opbouw van het onderhavige werk redelijk bekend voorkomen. In Deel I worden diverse stelsels van aansprakelijkheidsrecht geïntroduceerd, namelijk Europa (zowel de invloed van het EVRM, als het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in de EU, de ‘breach of Community law’), Frankrijk, Duitsland en Engeland. In Chapter 6 volgt dan een hoofdstuk over het ius commune, waarover later meer. Deel II bespreekt de specifieke vereisten of voorwaarden voor aansprakelijkheid, nader onderverdeeld in hoofdstukken over ‘Protected Interests’, ‘Intention and Negligence’, ‘Violation of a Statutory Rule’, ‘Strict Liability’, ‘Causation’ en ‘Damage and Damages’. Die vereisten worden dan weer verder opgedeeld in de daarbij relevante leerstukken (bijvoorbeeld ‘wrongful...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en