Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

624 records were found.

In the psychosocial working field in war-affected areas, the need for a knowledge base on intervention effectiveness is becoming increasingly important. Developmental psychosocial interventions in non-Western settings require a culturally and contextually sensitive, multi-level perspective on research and evidence. This study presents the framework of evidence-informed practice as an alternative for evidence-based practice. The model consists of four important elements of psychosocial effect evaluations in order to obtain evidence in both a culturally and scientific way: identification of the assumptions underlying an intervention, cultural validity of both working concepts and research methodology, and the use of monitoring and output information. After the theoretical background, the development of the Participatory Psychosocial Inve...
Het doel van dit verslag is het evalueren van de werkwijze van een organisatie met de naam De Slinger Jongeren (DSJ). Zij richt zich op het bevorderen van actief burgerschap onder jongeren, hetgeen volgens haar zichtbaar wordt wanneer jongeren een bijdrage aan de samenleving leveren. Allereerst is een beschrijving gegeven van DSJ en haar ontstaansgeschiedenis. Vervolgens is een literatuuronderzoek gedaan naar verschillende vormen van evaluatieonderzoek. Hieruit is naar voren gekomen dat voor het evalueren van de activiteiten van DSJ allereerst een gestructureerde beschrijving van de aanpak nodig is. Een manier om dit op schrift te stellen is door het opstellen van een programmatheorie, welke ook in dit verslag is opgenomen. De hierin gegeven doelstelling is geanalyseerd. De programmatheorie bestaat uit de impacttheorie en de procesthe...
Teneinde een drieledige vraagstelling te beantwoorden zijn kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld. Bij negentig migrantenmoeders die een opvoedcursus hadden gevolgd van de GG&GD (GG&GD-moeders) dan wel van een Turkse of Marokkaanse migrantenzelforganisatie (MZO) (MZO-moeders) is een vragenlijst afgenomen. Zeventien van hen zijn tevens geïnterviewd, alsmede vier voorlichters van de GG&GD en de MZO’s. Ten eerste is nagegaan of er verschillen waren in (achtergrond)kenmerken tussen GG&GD-moeders en MZO-moeders. MZO-moeders bleken gemiddeld ouder te zijn, meer kinderen te hebben en leken vaker sociaal geïsoleerd te zijn. GG&GD-moeders hadden een relatief hoger opleidings- en acculturatieniveau en hadden vaker vragen of problemen met betrekking tot disciplineren en de sekserolverdeling in de opvoeding, terwijl MZO-moeders meer vragen e...
In dit onderzoek is het effect geëvalueerd van het programma ‘Rechtsstaat en democratie’ van De Haagse Tribune, uitgevoerd door het Instituut voor Publiek en Politiek. Omdat het programma de elementen observatie, participatie en reflectie bevat, werd een positief effect verwacht op de kennis, houding en vaardigheden van jongeren ten opzichte van democratie. Dit effect zou niet al te groot zijn, omdat zaken betreffende democratie niet in een dag geleerd kunnen worden, maar onderdeel moeten zijn van het gehele curriculum. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst afgenomen op drie verschillende meetmomenten: een voormeting, een meting direct na afloop van het programma en een meting een maand later. Na het afnemen van vragenlijsten bleek inderdaad dat de effecten van het programma gematigd positief zijn. Vooral op het gebied van de vaard...
This article examined the way in which 12- to 18-years old female drop-outs of ten gymnastics clubs in the Netherlands experienced their club. Last years, sport withdrawal at sport clubs - also gymnastic clubs - in the Netherlands increased due to developments like individualization and commercialization of the sport. The outcome is the rising participation of disorganized sports. In this research the problem of sport attrition by gymnastics clubs was seen as the inability of the club to connect clubs policy with the expectations and the needs of this ‘new sporter’. The first goal of this article was to understand which drop-out factors have played a role in the decision to end the club membership. The second goal was to answer the question: Which of these factors could be influenced by the clubs themselves? The last goal was to make c...
Samenvatting In deze studie is onderzocht of er een verschil te vinden is in de hoeveelheid informatie, die in de dossiers staat van jongeren die verblijven in justitiële jeugdinrichting Eikenstein, met betrekking tot de gezinssituatie. Er wordt gekeken of er een verschil bestaat tussen jongens en meisjes, etnische achtergrond, type delict en tussen de juridische status in de hoeveelheid informatie die in de dossiers beschreven wordt over de gezinssituatie. Uit de resultaten blijkt dat er een verschil is in de hoeveelheid informatie die in de dossiers staat als er gekeken wordt naar sekse, etniciteit, type delict en juridische status.
Themes such as “effectiveness” and “evidence-based practice” dominate current debates about and within the professional field of youth care. The field seems to focus almost solely on the effectiveness of interventions and policy measures and there appears to be a general consensus on the objectivity and neutrality of interventions, policy measures and of the effectiveness research that follows from it. However, child rearing—including the professional re-education of children— entails more than encouraging desired behavior and correcting inappropriate behavior. It also includes normative ideas about this desired behavior and about issues like “good parenting” and “healthy development”. Although no one would argue that effectiveness issues are a mere detail, the assessment and evaluation of interventions and policy measures on effective...
Themes such as “effectiveness” and “evidence-based practice” dominate current debates about and within the professional field of youth care. The field seems to focus almost solely on the effectiveness of interventions and policy measures and there appears to be a general consensus on the objectivity and neutrality of interventions, policy measures and of the effectiveness research that follows from it. However, child rearing—including the professional re-education of children— entails more than encouraging desired behavior and correcting inappropriate behavior. It also includes normative ideas about this desired behavior and about issues like “good parenting” and “healthy development”. Although no one would argue that effectiveness issues are a mere detail, the assessment and evaluation of interventions and policy measures on effective...
This thesis reports the findings of a research project on the quality of participatory youth research, as well as the development of a quality framework related to the method. Participatory youth research involves young people as researchers. The method has been applied in the Netherlands since the 1990s on an increasingly regular basis. Stakeholders initiated discussions about the quality of the research method, however, no quality framework has been in place for the purpose of evaluating participatory youth research, while the diversity of its goals and the methods that had been developed has made the formulation of clear quality criteria difficult. Still, the development of a quality framework is important because participatory youth research often becomes young peoples’ first experience of participation, because ethical issues pl...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en