Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

30 records were found.

Syfte: Syftet är att undersöka hur man kan arbeta med pedagogiskt drama och konflikthantering i en specialklass och även se vad eleverna i klassen tycker om drama i undervisningen. Metod och genomförande: Studien har genomförts med en kvalitativ metod med observationer och samtalsintervjuer. Dramaövningar har utförts med elever som sedan har utvärderats. Resultat: Resultatet visade hur man kan arbeta med drama i undervisningen för att främja arbetet med konflikthantering. Studien tar upp övningar som kan vara bra att använda för att starta en grund för att förebygga och hantera konflikter som kan uppstå. Via observationer och intervjuer ges det en inblick hur det kan se ut i mötet mellan elever i och utanför klassrummet. Enligt studien är drama inget som den undersökta skolan arbetar med nu, men tar upp övningar och metoder som skull...
entry; exit; openness; R&D; spillover; total factor productivity (TFP) growth
risk-sharing; intergovernmental transfers; international competition; job turnover; local and regional governments; openness; R&D; spillover; structural change; taxes; TFP growth; vertical external effects
risk sharing; taxes; transfers; intergovernmental relations; capital market
Abstrakt Titel: ”Sagan som grund för lärandet” – en jämförande fallstudie av två förskolors arbete med barnlitteratur och effekten av användandet - Arbetets art: Examensarbete inom kursen LAU 350 Författare: Linda Andersson & Johanna Axén Handledare: Ann Boglind Examinator: Maj Asplund Carlsson Institution: Litteraturvetenskapliga institutionen Datum: 2006-05-30 Syfte och frågor Syftet med vårt arbete är att se hur två förskolor arbetar med barnlitteratur. Syftet är också att se om barn på en förskola med litteraturprofil är mer språkligt medvetna än barn på en förskola utan. • Hur arbetar man med barnlitteratur på de båda förskolorna? • Hur ser den språkliga medvetenheten ut hos barnen i de två förskolorna? • Hur kan barnlitteratur bidra till barns läs- och skrivutveckling? • Hur kan pedagoger hjälpa barn i förskolan att utveckla sin ...
Bakgrund och problem: I dagens samhälle har flera debatter förts kring att många chefer inom näringslivet fått oerhörda summor i belöningar. Humankapitalet ses som oerhört viktigt för företagets överlevnad varför många företag satsar på sin arbetskraft, genom att försöka tillgodose deras behov. Detta kan göras genom olika slags belöningar, såsom monetära, sociala och psykologiska. Beroende på vilken person man är och i vilken livssituation man befinner sig kan behoven variera och således vilken belöning man finner mest motiverande. Syfte: Vårt syfte med denna studie är att undersöka ifall medarbetare blir motiverade genom ett monetärt belöningssystem samt vilka inställningar och tankar som finns kring detta. Vi avser även undersöka vilka olika slags belöningar som verkar mest motiverande för medarbetarna och då med hänsyn till monetära...
______________________________________________________________________ Hur väl medvetna är eleverna om lärarnas arbetsinsats? Kan de uttala sig alls om hur de tycker att en lärare ska agera i klassrummet? Vi vill fråga eleverna vad de tycker kännetecknar en bra lärare. Våra frågeställningar är: Vilken ledarstil föredrar elever i årskurs 4 hos sina lärare? Varför föredrar de den ledarstilen? Vi har valt att genomföra samtalsintervjuer med två grupper av elever i årskurs 4. Genom vår undersökning fick vi en djupare förståelse för hur eleverna uppfattar sin klassrumsmiljö och då med fokus på lärarens agerande och sätt att leda klassen. Vårt resultat har vi förankrat i tidigare forskning om ledarskap och ledarstilar. Vi har fått se att eleverna är väl medvetna om lärarens agerande och har en hel del förslag om hur en lärare arbetar bäs...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en